Дистанційні курси

          

Бізнес-план 2017-2018 рр.


автор курсу:  к.е.н. , доцент кафедри комерційної діяльності та підприємництва Юрко І.В.


автор курсу:  к.е.н. , доцент кафедри комерційної діяльності та підприємництва Михайленко О.М.

Основною метою курсу "Бізнес-план" є оволодіння комплексом знань і умінь для планування всіх етапів підприємницького циклу і складання бізнес-плану.

Завданням курсу є формування наукового світогляду на місце бізнес-планів в підприємницькій діяльності та проблеми бізнес-планування, засвоєння основних термінів та понять бізнес-планування на рівні їх відтворення і тлумачення; здобуття навичок та елементарних умінь застосовувати їх у практичній діяльності для підвищення конкурентоспроможності фахівця в економічній сфері.

Вищевказана мета зумовила такі завдання:

Електронна комерція


Автор курсу: к.е.н. доцент кафедри комерційної діяльності та підприємництва Хурса М.М.
Метою навчальної дисципліни  "Електронна комерція" є:

Завдання навчальної дисципліни полягає у тому, щоб за допомогою самостійного вивчення матеріалів теоретичного блоку, виконання практичних  занять та тестів, навчаючих та контролюючих програм ЕОМ сформувати та закріпити у свідомості студентів навички самостійного комерційного мислення у віртуальному просторі, навчити застосовувати сучасні комплексні підходи при вирішенні комерційно-економічних задач у мережі Internet, моделювати і вирішувати у практичній діяльності багатоваріантні віртуальні комерційні ситуації, розраховувати кінцевий результат чи ефект будь - якої комерційної угоди.

Комерційна діяльність 2017 - 2018н.р.


Автор курсу: к.е.н. доцент кафедри комерційної діяльності та підприємництва Хурса М.М.

 


Автор курсу: к.е.н. доцент кафедри комерційної діяльності та підприємництва Михайленко О.М.

Ринкові трансформації національної економіки відкривають широкий простір для реалізації комерційних відносин, засвоєння принципів і методів комерційної діяльності. Саме комерційна діяльність, як один з важливих елементів ринкового механізму, покликана забезпечити ефективний товарно-грошовий обмін.

На сучасному етапі виникає необхідність систематизації теоретичних знань, узагальнення вітчизняного та міжнародного досвіду комерційної діяльності в спеціальному курсі для фахової підготовки спеціалістів - професіоналів комерційної справи.

Дисципліна «Комерційна діяльність» є однією з профілюючих у підготовці фахівців за напрямом 6.0305010  «Товарознавство і торговельне підприємництво» програм професійного спрямування «Товарознавство і комерційна діяльність» та  «Товарознавство та експертиза в митній справі».

Мерчандайзинг 2017-2018 н.р.


Автор курсу: к.е.н., доцент кафедри комерційної діяльності та підприємництва Лісіца В.В.

Розвиток мерчандайзингу як науки та застосування наукового надбання на практиці є необхідним для підвищення конкурентоспроможності магазинів та торгівельних точок.

Упродовж усієї історії товарно-грошових відносин продавець намагався виділити свій товар, зробити його більш привабливим. На сьогодні завдання торгівлі полягає у тому, щоб товар був потрібним і мав такі властивості, які необхідні споживачеві. Однак, навіть за таких умов це ще не означає, що він буде успішно продаватися. Товар повинен мати конкурентні переваги і виділятися серед різноманіття подібних речей. Здатність додати товару конкурентних властивостей дасть змогу зробити його успішним. Саме у цьому і полягає завдання мерчандайзингу з привернення уваги споживачів до продукції та просування торговельних марок у роздрібній мережі.

У результаті вивчення дисципліни студенти мають знати:

Процес вивчення дисципліни «Мерчандайзинг» спрямований на формування наступних компетенцій:

1. Універсальні – здатність/готовність:

2.  Професійні – здатність/готовність:

Дисципліна базується на знаннях студентів з маркетингу, організації і технології роздрібної торгівлі, менеджменту, комерційної діяльності, вимагає творчого підходу і абстрактного мислення.

Методичною основою вивчення дисципліни є сучасні теорії ринкової економіки, наукові роботи провідних вчених і фахівців-практиків з маркетингу і товарної політики.

Міжнародна торгівля 2017-2018 н.р.


Автор курсу: к.е.н., професор декан факультету товарознавства торгівлі та маркетингу Тягунова Н.М.


Автор курсу: к.е.н. , доцент кафедри комерційної діяльності та підприємництва Спориш О.А


Автор курсу: к.е.н. , доцент кафедри комерційної діяльності та підприємництва Місюкевич В.І.

Однією з головних умов реалізації визначених пріоритетів є підготовка кваліфікованих фахівців для роботи в сфері міжнародної торгівлі.
Вивчення дисципліни “Міжнародна торгівля” студентами спеціальності “Товарознавство та комерційна діяльність” дає їм змогу як поєднати вже набуті знання з окремих дисциплін, так і набути нових навичок та вмінь щодо проведення маркетингових досліджень, процедури укладання експортно-імпортних угод, визначення митної вартості, процедури перетину митного кордону, організації співпраці з контрагентами, посередниками та документального оформлення всіх процедур.

Організація бізнесу 2017-2018 н.р.


автор курсу: к.е.н., доцент кафедри комерційної діяльності та підприємництва  Балабан М.П.


автор курсу: к.е.н., доцент кафедри комерційної діяльності та підприємництва  Юрко І.В.


автор курсу: к.е.н., доцент кафедри комерційної діяльності та підприємництва Іщейкін Т.Є.


Автор курсу: асистент кафедри  комерційної діяльності та підприємництва Іржавська Л.В.

Курс “Організація бізнесу” є комплексною навчальною дисципліною, орієнтованою на підготовку кваліфікованих спеціалістів-комерсантів підприємницького типу.

Основною метою курсу “Організація бізнесу” є оволодіння комплексом знань і умінь, що забезпечують реалізацію всіх етапів підприємницького циклу.

Предметом курсу “Організація бізнесу” є теорія і практика бізнесу, як базової ринкової категорії, що характеризується специфічними економічними, організаційними, соціально-психологічними і морально-етичними параметрами. Принципово важливим аспектом вивчення бізнесу в даному курсі є розгляд його як особливим чином організованої високоінтелектуальної діяльності підприємця.

Вивчення курсу “Організація бізнесу” базується на знаннях, набутих студентами в процесі опанування курсів “Політекономія”, “Етика і естетика”, “Макроекономіка”, “Регіональна економіка”.

Організація підприємницької діяльності 2017-2018 н.р.


Автор курсу: к.е.н., доцент кафедри комерційної діяльності та підприємництва Спориш О.А.


Автор курсу: к.е.н., доцент кафедри  комерційної діяльності та підприємництва Юрко І.В.


Автор курсу:к.е.н., доцент кафедри комерційної діяльності та підприємництва Краус К.М.


Автор курсу:к.е.н., доценткафедрикомерційної  діяльності  та підприємництва Криворучко О.С.


Автор курсу: аситент кафедри комерційної діяльності та підприємництва Іржавська Л.В.

Підприємництво сьогодні є природною складовою української економіки, що свідчить про її просування до ринкових форм і методів господарювання. Для багатьох громадян України підприємництво стало основним видом роботи або формою вторинної зайнятості. Особливо тяжіє до заняття підприємницькою діяльністю молоде покоління України.

Підприємництво відіграє особливу роль у національній економіці країни, прискорюючи її рух шляхом підвищення ефективності та постійного оновлення. Нагромаджений досвід усіх без винятку індустріально розвинутих країн світу з ринковою економікою соціального спрямування незаперечно підтверджує, що підприємництво – необхідна умова досягнення економічного зростання.

Однією з невід’ємних умов досягнення високої результативності в підприємницькій діяльності є отримання мінімально необхідних знань та уявлень про форми і принципи підприємницької діяльності, що дасть змогу сформувати ринкове підприємницьке мислення та підготувати кваліфікованих фахівців до праці в умовах ринку.

Освоєння навчальної дисципліни “Організація підприємницької діяльності”; дозволяє з’ясувати роль в сучасній теорії підприємництва раціональної інвестиційної діяльності, інноваційного підприємництва, науково-обґрунтованого підприємницького управління, шляхів та засобів підвищення ефективності функціонування підприємств; дає змогу визначити об’єктивні засади розвитку підприємництва, його місце та роль в ринковій економіці; розкриває передумови і принципи підприємницької діяльності; дає знання щодо функцій підприємця як центральної постаті ринкової економіки та характеристики видів, сфер та організаційно-правових форм підприємницької діяльності; дозволяє розглядати технологію заснування власного бізнесу і державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності, а також визначити засади планування, управління та маркетингу у підприємницькій діяльності.

Організація торгівлі 2017-2018 н.р.


автор  курсу:  к.е.н., професор, завідувач кафедри  комерційної  діяльності та підприємництва Балабан П.Ю.


автор  курсу:  к.е.н., доцент кафедри  комерційної  діяльності та підприємництва   Лісіца В.В.

 

Призначена для студентів спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", освітньої програми "Товарознавство і торговельне підприємництво (ТКД)" та "Товарознавство і торговельне підприємництво (ТЕМС)" освітнього рівня "бакалавр"  повної  та інтегрованої форми навчання.

На сучасному етапі, в умовах переходу економіки України до ринкових відносин, значно змінюється роль торгівлі як галузі народного господарства. Вона не тільки розподіляє та доставляє товари, які виробляються промисловими підприємствами різних форм власності, до споживачів, але і все більше стає ланкою, що вивчає попит споживачів та стимулює виробництво.

Додержання правил та організації торгівлі, розуміння ролі і місця в господарській діяльності країни дасть можливість сучасному спеціалісту виробити оптимальну стратегію і тактику поведінки підприємства, підприємницької структури, фізичної або юридичної особи на ринку товарів та послуг. Правильне ставлення до торгівлі та максимальне використання її потенціалу дозволить одержати максимальний прибуток при найменших витратах.

«Організація торгівлі» є однією з профілюючих дисциплін, яка формує спеціалістів торгівлі вищої кваліфікації, дає майбутньому спеціалісту базові знання.

Курс «Організація торгівлі» пов'язаний з іншими дисциплінами, що викладаються у вищому учбовому закладі: «Історія торгівлі», «Світовий ринок товарів та послуг», «Основи підприємництва», «Технологія торгівлі», «Комерційна діяльність», «Біржова діяльність» та ін.

Після засвоєння навчальної дисципліни студент повинен знати:

Після засвоєння навчальної дисципліни студент повинен вміти:

Товарознавство (Послуги) 2017 - 2018н.р.


Автор курсу: к.е.н. професор , Декан факультету товарознавства, торгівлі та маркетингу  Тягунова Н.М.


Автор курсу: к.е.н. , доцент кафедри комерційної діяльності та підприємництва Спориш О.А..


Автор курсу: к.е.н. , доцент кафедри комерційної діяльності та підприємництва Лісіца В.В.


Автор курсу: к.е.н. , доцент кафедри комерційної діяльності та підприємництва Іщейкін Т.Є.

Курс "Товарознавство (Послуги)" являє собою комплексну навчальну дисципліну, орієнтовану на підготовку кваліфікованих спеціалістів підприємницького типу.

Завданням курсу є надання студентам теоретичних знань та практичних навичок щодо принципів класифікації послуг, визначення їх місця у загальногосподарській сфері, підходів до оцінки якості певних послуг у ринкових умовах з урахуванням діючої законодавчої бази, у тому числі вміння створювати або удосконалювати послуги з метою захисту інтересів споживачів.

Торговельне підприємництво 2017-2018 н.р.


Автор курсу: к.е.н., доцент кафедри комерційної діяльності та підприємництва Юрко І.В.


Автор курсу: асистент кафедри комерційної діяльності та підприємництва Іржавська Л.В.

Мета курсу: формування комплексу знань і умінь, що забезпечують реалізацію всіх етапів торговельного підприємницького циклу.

Завданням курсу є формування основ наукового світогляду на торговельне підприємництво та проблеми бізнесу, засвоєння основних термінів та понять торговельного підприємництва на рівні їх відтворення і тлумачення; здобуття навичок та елементарних умінь застосовувати їх у практичній діяльності для підвищення конкурентоспроможності фахівця у торговельній сфері.

Вищевказана мета зумовила такі завдання :

Курс «Інспектування підприємств торгівлі» є важливою складовою частиною комплексу дисциплін, які формують знання студентів спеціальності 6.030510 «Товарознавство і комерційна діяльність. Торговельне підприємництво» та 6.030510і „ Товарознавство та комерційна діяльність ”. У цьому курсі висвітлюються основні положення та умови здійснення інспектування торговельної діяльності та основні вимоги до оптової та роздрібної торгівлі щодо дотримання правил торгівельного обслуговування населення, яке придбає товари для особистих потреб в торгових підприємствах незалежно від форм власності, громадян-підприємців та іноземних юридичних осіб, які здійснюють підприєм­ницьку діяльність на території України в сфері торгівлі.

Інспектування підприємств торгівлі


Автор курсу: к.е.н., доцент кафедри комерційної діяльності та підприємництва Кравченко В.О.


Автор курсу: к.е.н., доцент кафедри комерційної діяльності та підприємництва Місюкевич В.І.

Курс "Інспектування підприємств торгівлі" має за мету озброєння фахівця з товарознавства та комерційної діяльності глибокими знаннями та навичками щодо вивчення змісту господарської діяльності підприємств торгівлі та ресторанного господарства, порядку їх перевірки та інспектування, з метою покращення їх роботи та підвищення рівня торговельного обслуговування населення.

В курсі висвітлюються питання про дотримання вимог законодавства щодо управління торговельною діяльністю як ініціативної самостійної діяльності юридичних осіб та громадян по здійсненню купівлі та продажу товарів народного споживання з метою задоволення попиту та одержання прибутку.

Процеси, які пов’язані з контролем та інспектуванням підприємств торгівлі та ресторанного господарства, розглядаються в цій програмі на практичних прикладах з досвіду діяльності торгівельних підприємств в цілому, а також конкретних торгівельних підприємств.

Тому, лекційний матеріал, виходячи з тематичного плану курсу, розподілено таким чином, що студенти вивчають базові основи функціонування підприємств торгівлі різних форм власності, а також вивчається матеріал щодо методики проведення контролю та інспектування підприємств торгівлі. Отримані теоретичні знання в ході проведення лекційних занять деталізуються та закріплюються на практичних та семінарських заняттях. Крім того, згідно програми студенти самостійно вивчають окремі теми з послідуючим контролем знань. Висвітлення питань з інспектування підприємств торгівлі базується в програмі на загальнотеоретичних та методологічних положеннях, які виходять з природи функціонування торгівлі як одного з елементів ринкової інфраструктури.

В курсі “Інспектування підприємств торгівлі ” розглядаються питання, які виходять також із змісту нормативної бази, яка регламентує порядок роботи торгових підприємств та їх інспектування.

Основним завданням курсу є озброєння студентів теоретичними і прикладними знаннями про складний механізм контролю та інспектування підприємств торгівлі та ресторанного господарства, з метою покращення обслуговування споживачів в ринкових умовах.

Основним завданням курсу є оволодіння фахівцем з товарознавчо-комерційної діяльності в сфері торгівлі глибокими знаннями і практичними навичками щодо контролю та інспектування підприємств торгівлі.

Студенти повинні: знати основний зміст діяльності підприємств торгівлі різних форм власності, зміст нормативної бази, регулюючої діяльність підприємств торгівлі.

Студенти повинні вміти, згідно положень та правил кваліфіковано здійснювати інспектування підприємств торгівлі та громадського харчування з метою додержання правил торгівлі та підприємств ресторанного господарства, а також надавати необхідну методичну допомогу з цих питань.

Після вивчення курсу “Інспектування підприємств торгівл ” студенти отримують основні знання, уміння та практичні навички щодо контролю за діяльністю торговельних підприємств різних форм власності.

Робоча навчальна програма з курсу “Інспектування підприємств торгівлі” має тісний прямий та зворотний зв’язок з такими дисциплінами як „Комерційна діяльність на ринку товарів та послуг”, „Основи підприємництва”, „Бізнес-план”, “Організація торгівлі”, “Технологія торгівлі”, “ Мерчандайзинг” та інші.

Технологія торгівлі та послуг


Автор курсу: к.е.н. , доцент кафедри комерційної діяльності та підприємництва Михайленко О.М.

На сучасному етапі, в умовах переходу економіки України до ринкових відносин, значно змінюється роль торгівлі, як сфери економіки. Вона не тільки розподіляє та доставляє товари, які виробляються промисловими підприємствами різних форм власності, до споживачів, але і все більше стає ланкою, що вивчає попит споживачів та стимулює виробництво.

Раціональна організація торгово-технологічних процесів в оптовій та роздрібній торгівлі є однією із умов ефективного функціонування торговельних підприємств за сучасних умов, максимального використання їх ресурсного потенціалу та прибуткової діяльності.

«Технологія торгівлі та послуг» є однією з профілюючих дисциплін, яка формує спеціалістів торгівлі вищої кваліфікації, дає майбутньому спеціалісту базові знання.

Курс «Технологія торгівлі та послуг» пов’язаний з іншими дисциплінами, що викладаються у вищому навчальному закладі. Курс базується на знаннях з дисциплін «Організація торгівлі», «Маркетинг», «Комерційна діяльність на ринку послуг» та є основою для подальшого вивчення дисциплін напряму «Товарознавство і торговельне підприємництво».

Основним завданням курсу є озброєння студентів глибокими теоретичними знаннями з всієї сукупності торговельно-технологічних операцій і процесів в оптовій, роздрібній торгівлі та сфері послуг, з технологічних аспектів процесу продажу і обслуговування покупців на засадах мерчандайзингу.

Після засвоєння курсу студент повинен знати:

Після засвоєння курсу студент повинен вміти: